Jul 13, 2007

حوض ماهی


فیش کمپ ها در عین سادگی خیلی بجا ساخته شده اند. در قسمتی از آنها یک فضای بزرگ مثل حوض برای ریختن ماهی ها هست. فضایی برای خرد کردن ماهی و بعد آویزان کردن ماهی ها روی چوب

صید

این آقای اسکیمو برای دوستم ماهی گیری می کند.هفته پیش که من در فیش کمپ دوستم بودم، شصت تا ماهی صید کرده بود. اکثر آنها ماهی سمن قرمز و برخی از آنها شاه ماهی سمن بودند که خیلی خیلی بزرگ هستند

خانه ماهی هااینجا هم " فیش کمپ" یکی از دوستانم است. فیش کمپ خانه ای است که اسکیموها اکثر روزهای تابستان را آنجا می گذارند. این خانه ها در کنار رودخانه واقع شده اند. از آنجا که ماهی غذای اصلی اسکیموها است، آنها تقریبا هر روز به ماهی گیری می روند و ماهی ها را در این خانه ها در مجاور آفتاب خشک و دودی می کنند

عقاببالای یکی از شاخه های این درخت در حوالی جایی که چادر زده بودیم، عقابی نشسته بود. نتوانستم نزدیک تر از این عکس بگیرم

لانه پرندگانچند روز پیش با قایق رفته بودیم کمپینگ. این عکس را آنجا گرفتم. لانه پرندگان در حاشیه رودخانه به نظرم تصویر زیبایی اومد . گلهای زنگوله ای که اسمش را هم نمی دانم، اولین بار بود که در آلاسکا می دیدم