Aug 26, 2006

گشت زنی مرغ ها

مرغ هامون خیلی بزرگ و بامزه شده اند. روزها را بیرون از خانه شان در محوطه باز پشت خانه مان می گذرانند وشبها حوالی ساعت 10 خودشان به خانه شان می روند Posted by Picasa

No comments: