May 24, 2007

تهران-2


1 comment:

آواز آسمان said...

نازی . این شهر قشنگ ما این قدر که دود داره ، خوب دیده نمی شه