Sep 23, 2007

یخچال های طبیعی -3

این، همان کشتی است که به ونکوور می ره. برای دیدن یخچال های طبیعی هم ما سوار کشتی شدیم و چندین ساعت روی آن بودیم اما کشتی ما خیلی کوچک تر از این بود

No comments: