Sep 23, 2007

یخچال های طبیعی-4البته بعضی ها هم با قطاری که در جاهای دیدنی اطراف انکریج و فربنکز( دیگر شهر بزرگ آلاسکا)ایستگاه دارد، به این مکان توریستی آمده بودند

No comments: