Sep 29, 2005

هواپیما در آب

فکر کنم قبلا برایتان نوشته بودم که در منطقه کاسکوکویم که بثل به همراه پنجاه و شش روستا در آن واقع شده است ، علاوه بر رودخانه کاسکوکویم ، دریاچه های بسیاری وجود دارد. جایی که معمولا شکارچیان برای شکار در سواحل آنجا یک یا دو هفته چادر می زنند و منتظر شکار می شوند. هواپیمایی که در عکس می بینید نوع مخصوصی است که فراز و فرود آن از روی آب انجام می شود. عموما شکارچیان با استفاده از این هواپیماها به محل های مورد نظرشان می روند.البته استفاده از این هواپیماها جنبه تفریح هم دارد. زمستان ها که دریاچه ها یخ می زند ، هواپیما مجهز به اسکی می شود و به این ترتیب فراز وفرودشان از روی یخ ممکن می شود Posted by Picasa

1 comment:

Anonymous said...

Salam weblogetun kheili jalebe mamnoonam, kheili zahmat keshidid.
Afshin
http://Piks.blogfa.ocm