Sep 19, 2005

اندکی سبز ، ذره ای زرد وبیشتر قرمز

در میانشان که قدم می گذاری ، قطره های شبنم است که به تو خوش آمد می گوید. دانه های زغال اخته همچون گوشواره ای آبی رنگ در میان رنگهای سبز و زرد و قرمز برگ بوته ها، هنوز هم خودنمایی می کنند واین آخرین خودنمایی آنهاست تا سال دیگر و گرمای دیگر که آنها را برویاند. هوا هفت درجه سانتی گراد است و بارانی و گهگاه تگرگی. تاریکی نیز ستیزش را با روشنایی آغاز کرده و صبح ها، ساعت هشت به بعد هوا رو به روشنایی می گذارد .درمیان ستیز تاریکی و روشنایی ، مه نیز به میان آمده تا رنگی به روستا هدیه کند. این تصویر روستای ماست . این تصویر دشت هایی است که در هر فصل ،معنی و جان تازه ای به روستای بثل می بخشد. اندکی سبز ، ذره ای زرد و بیتشر قرمز

No comments: