Jul 30, 2006

مرغ کشون-3

Posted by Picasa

1 comment:

Tila said...

وای دختر تو چه دلی داری ؟ چقدر ناراحت کننده هست. وای من برم باز همون وج شم. فکر کنم این دفعه دیگه از این ادا ها در بیارم قلی صاف طلاق ام میده ها:)