Jul 13, 2007

عقاببالای یکی از شاخه های این درخت در حوالی جایی که چادر زده بودیم، عقابی نشسته بود. نتوانستم نزدیک تر از این عکس بگیرم

No comments: