Jul 13, 2007

خانه ماهی هااینجا هم " فیش کمپ" یکی از دوستانم است. فیش کمپ خانه ای است که اسکیموها اکثر روزهای تابستان را آنجا می گذارند. این خانه ها در کنار رودخانه واقع شده اند. از آنجا که ماهی غذای اصلی اسکیموها است، آنها تقریبا هر روز به ماهی گیری می روند و ماهی ها را در این خانه ها در مجاور آفتاب خشک و دودی می کنند

1 comment:

Té la mà Maria - Reus said...

very good to blog, congratulations

salutations from Catalonia Spain