Jul 13, 2007

صید

این آقای اسکیمو برای دوستم ماهی گیری می کند.هفته پیش که من در فیش کمپ دوستم بودم، شصت تا ماهی صید کرده بود. اکثر آنها ماهی سمن قرمز و برخی از آنها شاه ماهی سمن بودند که خیلی خیلی بزرگ هستند

No comments: