Oct 8, 2005

لس آنجلس -2

همه خیابان های لس آنجلس مملو از درختان نخل است . عکسی که می بینید یکی از خیابان های منطقه " بورلی هیل "جایی که هنر پیشگان هالیود در آنجا زندگی می کنند ، است Posted by Picasa

No comments: