Oct 27, 2005

ورود به هالیوود

این تصویر از مقابل در ورودی شهرک سینمایی هالیوود گرفته شده است  Posted by Picasa

No comments: