Oct 8, 2005

لس آنجلس -5

کتابفروشی های زیادی در این خیابان وجود د اشت . جالب اینکه جدیدترین کتابهای فارسی چاپ ایران هم در اینجا موجود بود . از جمله کتاب خاطرات دری نجف آبادی . من کلی هم کتاب خریدم Posted by Picasa

No comments: