Jun 25, 2006

رقص-1

خانم پیری که می بینید، "مری سان دان" است که به خاطر زیبایی رقص اسکیمویی که انجام می دهد معروف است. امسال رقصیدن برای مری خیلی سخت بود چون حتی نمی توانست به تنهایی راه برود . با این وجود وقتی که با اصرار فراوان تماشاچیان مواجه شد تصمیم گرفت که کمی برقصد. او فقط توانست برای مدت کوتاهی سرپا بایستد و برقصد و بعد از آن در خواست صندلی برای نشستن کرد Posted by Picasa

1 comment:

شراره said...

آخی . نازی . چقدر گوگولیه