Jun 6, 2006

کمپینگ -3

گردش ما دو روز بود و در این دو روز، دو تا غاز توسط مرد اسکیمو شکار شد. جالب اینکه او برای جلب توجه غاز صدای آنها را در می آورد Posted by Picasa

1 comment:

سیاست خارجی said...

سلام خانم محترم تلاش شما واقعا پسندیده است بنظر من میتونید با برخی از روزنامه های ایرانی قراردادی ببندید و در مورد یافته هایتان بصورت روزانه مطلب ارائه دهید