Aug 8, 2005

موزه شیکاگو-4

یک مجسمه طلایی با تنی مملو از میخ که دربخش آفریقا در موزه قرار داده شده بود Posted by Picasa

No comments: