Aug 16, 2005

کرم های ماهی خور

چند روز پیش رفته بودیم ماهی گیری . داخل قایق که نشستیم بوی خیلی گندیده ای می آمد. بعضی نقاط تور ماهیگیری هم تغییر رنگ داده بود . فکر کردیم که به خاطر آن است . روی رودخانه هنگامی که داشتیم تور ماهی گیری را می انداختیم داخل آب ، یک مرتبه بک سر ماهی لای تور پیدا کردیم . همگی خندیدیم و فهمیدم که این ماهی را دفعه قبل از دست داده بودیم . اما چند دقیقه بعد، وقتی که همه تور داخل رودخانه افتاده بود ، دیدیم که کف قایق پر از کرم است !!!!! آن وقت بهتر فهمیدیم که بله ، ما دفعه قبل یک ماهی را یادمان رفته بوده از داخل تور بیرون بیاوریم و ماهی سیلور تقریبا 10 کیلویی مان را این کرم ها نوش جان کرده و اگر ما بهشان فرصت بیشتر داده بودیم کله اش را هم خورده بودند !!!! کله ماهی افتاده بود داخل رودخانه و عکسش از دستم رفت اما عکس کرم ها را می توانید ببینید . تعجبم که این کرم ها چه طوری ماهی به این بزرگی را قورت داده اند Posted by Picasa

No comments: