Aug 13, 2005

خانه گنبدی

این خانه یکی از دوستان مان در بثل است . به این خانه اصطلاحا " خانه گنبدی می گویند . این خانه البته از چوب ساخته شده است ولی نمای آن به خاطر دایره ای بودنش به ایگلو شباهت دارد هر چند که اسکیموهای آلاسکا هیچ وقت در ایگلو زندگی نکرده اند Posted by Picasa

No comments: