Jul 11, 2005

پافین

این پرنده زیبای دریایی ، پافین نام دارد. پافین عاشق پرواز است و شنا . تا دوسال اول عمرش حتی نشستن بر روی خاک را تجربه نمی کند . اولین تجربه پافین برای نشستن در خاک ، هنگام تخم گذاری است و بس . پافین ها خیلی هم فرز هستند . خلیج آلاسکا پر از پافین بود . مخصوصا بچه پافین ! عکس گرفتن از آنها هم خیلی سخت بود چون هم کشتی در حال حرکت بود و هم پافین در حال دویدن و بال بال زدن در خلیج . خلاصه از بین هشت یا نه عکسی که از پافین ها گرفتم این یکی بهترینش استPosted by Picasa

No comments: