Jul 13, 2005

چشم زرد

صیادان به محض بیرون کشیدن ماهی از داخل تور با یک باتوم چوبی به سر ماهی می زنند تا زودتر بمیرد. صحنه تلخی است اما صیادان این کار را می کنند تا ماهی ها برای مردن کمتر تکان تکان بخورند. حالا این ماهی نارنجی رنگ که اسمش به فارسی " چشم زرد " میشه ، چنان محکم به سرش زده اند که بیچاره تمام امحا و احشای بدنش ریخته توی دهنش . باعث شرمندگی Posted by Picasa

2 comments:

Anonymous said...

اینطوری که می کشنش حروم می شه نه؟

کاوه said...

حاج خانوم دلمون یه جوری شد.