Jul 26, 2005

آقای هاروارد

سلام بر همه دوستان خوبم . من از سفر برگشته ام . چند روز در بوستون و یک هفته در شیکاگو بودم. از بوستون شروع می کنم . این آقای هاروارد است .همان طور که در عکس می بینید پای چپ او طلایی رنگ است . اکثر نوجوان ها دستشان را روی پای طلایی وی می گذاشتند وظاهرا آرزو می کردند که بتوانند یک روزی به این دانشگاه بیایند. توریست های زیادی در دانشگاه هاروارد بودند. یکی از راهنمایان توضیح می داد که در خوابگاه های دانشگاههای هاروارد رسم بر این بوده که هر دانشجو اسمش را روی دیوار می نوشته و اکنون دیوار خوابگاههای این دانشگاه به نام دانشمندان و اساتید و پژوهشگران و همه نخبه هایی که از این دانشگاه بیرون آمده اند ، مزیین است Posted by Picasa

No comments: