Jul 12, 2005

جالب ترین مکان سورد

دراسکله سورد، مکانی بود که ماهی گیران ماهی خود را وزن کرده ، شسته و تکه تکه می کردند. البته آنان ماهی گیران حرفه ای بودند که برای شرکت های بزرگ کار می کردند. منظره جالبی بود . یک لحظه ستونی که ماهی ها از آن آویزان شده اند ، خالی نمی ماند. همه در حال جنب وجوش بودند. این مکان یکی از جالب ترین مکان های توریستی سورد بود Posted by Picasa

No comments: