Jul 28, 2005

اینجا شیکاگوست

این هم نمایی از شهر شیکاگو.شیکاگو دو برج بسیار بلند دارد. یک برج سیاه که 108 طبقه است که دورترین برج در عکس زیر است . یک برج سیاه دیگر که 94 طبقه است و من از آنجا این تصاویر را گرفتم . ساختار شیکاگو بسیار شبیه نیویورک است البته با ترافیک و ازدحام کمتر از نیویورک.ظاهرا قرار است که بلندترین برج امریکا با 110 طبقه به زودی در شیکاگو ساخته شود Posted by Picasa

No comments: