Mar 2, 2006

منطقه بثل-2

قبلا گفته بودم که مرداب های زیادی در بثل وجود دارد و کلا منطقه کاسکوکویم که بثل به همراه 56 روستا در آن واقع شده ، در تابستان پوشیده از خزه و مرداب و در زمستان پوشیده از یخ است . دایره های آبی رنگی که می بینید مرداب های یخ زده هستند Posted by Picasa

No comments: