Mar 22, 2006

بازگشت از سفر نوروزی -3

به رغم همه زحمت و دردسر های خرید و حمل و جابجایی ، وقتی جعبه ها سالم به خانه می رسند خیلی خیلی خوشحال می شویم. زندگی در بثل ، یک خورده آدم را " ندید بدید " می کنه ! مثل من که تا داخل فروشگاه انکریج پا می ذارم می خواهم همه چیز را بخرم بدون این که یادم باشه محدودیت وزن و جا برای حمل آنها داریم . مثلا همیشه به همسرم می گم این چیزهایی که خریدیم فقط برای دو یا سه ماه کافی است ! البته ما که تقریبا هر دو ماه یک بار سفر می رویم اما آن قدر هول زده می شوم که فکر می کنم باید برای یک سال خرید کنیم Posted by Picasa

No comments: