Feb 19, 2005

کتابخانه 31 ساله روستایی

امروز می خواهم از کتابخانه" بثل" برایتان بگویم . بثل که شهری با ساختار روستایی است ، کتابخانه ای با 40 هزار عنوان کتاب دارد. برای من که موضوع عجیبی بود. این نشان می دهد که تا چه اندازه فرهنگ کتابخوانی حتی در دورافتاده ترین بخش های امریکا اهمیت دارد. این کتابخانه در سال 1940 توسط انجمن زنان با نام " اتحادیه کتابخانه کاسکوکویم " ساخته شده که محل آن ابتدا در منطقه کاسکوکویم بوده است . در سال 1974 براساس توافق شهرداری بتل و دانشکده کاسکوکویم ساختمان این کتابخانه در شهر بثل قرار می گیرد به طوری که شهرداری بثل ساختمان کتابخانه را بنا می کند و دانشکده کاسکوکویم نیز مسولیت تدارک پرسنل ، تهیه کتابها و منابع کتابخانه ای را به عهده می گیرد و به این ترتیب این کتابخانه 31 سال است که در بثل قرار دارد. در سال 1995 نیز ساختمان کتابخانه تغییر محل می دهد و اینک در ساختمانی واقع شده که با موزه و مرکز فرهنگی بثل مشترک است . این کتابخانه روزانه حداقل 56 مرا جعه کننده دارد . یک قسمت مجزا نیز شامل کتابهای مربوط به اسکیموها است که تعداد منابع موجود در آن 3 هزار نسخه است . کودکان هم اتاق مخصوصی برای مطالعه و استفاده از کتابهای مربوط به سنشان را دارند. در این کتابخانه همچنین ، 6 دستگاه کامپیوتر برای استفاده مراجعه کنندگان از اینترنت و جود دارد. همچنین انواع فیلم های ویدئویی و موسیقی نیز در این محل به مراجعه کنند گان امانت داده می شود. راستش من که این جور چیزها را می بینم خیلی غبطه می خورم به حال خودمان . چون اینجایی که من زندگی می کنم از نظر خود امریکایی ها بیشتر روستا تلقی می شود تا شهر و امکانات آن اصلا قابل مقایسه با شهرها امریکا نیست ولی می بینید که چنین وضعیتی را دارد

No comments: