May 18, 2005

طلوع خورشید

این هم طلوع خورشید در بثل . تشعشات خورشید کاملا نوری نارنجی رنگ است که حتی از داخل اتاق نیز قابل مشاهده است . حوالی ساعت 5 و 45 صبح بود که این عکسها را گرفتم . خانه ما در محوطه ای قرار دارد که فضای اطراف آن ، دشت است و طلوع خورشید به راحتی دیده می شود . قول می دهم که حتما یک روزی از غروب خورشید هم عکس بگیرم Posted by Hello

No comments: