May 31, 2005

گردش سه روزه

زیبایی روستای ما روزبه روز در حال افزایش است .طبیعت اینجا صدها برابر زیبایی نقاشی هایی است که باب اسمیت نقاش معروف از آلاسکا می کشید ( فکر می کنم که شبکه 4 تلویزیون ایران هنوز نقاشی کردن وی را نشان میدهد) این سه روز که نبودم ، رفته بودم کمپینگ . همسرم به خاطر کارش نتوانست بیاید و من تنها رفتم. البته در کنار 4 خانواده امریکایی ساکن بثل . به گفته آنها من خیلی شجاع هستم که تنهایی با آنها سفر کرده ام . سفر پرتچربه ای برای من بود و خیلی خوش گذشت

No comments: