May 10, 2006

مرغ کشون-1

من را به خاطر این عکس های خشن ببخشید! دو سه روز پیش خانه یکی از دوستانمان دعوت شدم برای مرغ کشون. این دوستمون هفت - هشت تا مرغ در خانه اش نگهداری می کرد و به خاطر آنفلونزای مرغی تصمیم گرفت که آنها را بکشد. برای این کار به خانه دوست دیگری رفتیم و در یک لحظه باور نکردنی و سرشار از خشونت دیدم که یک تبر آوردند و مرغ بیچاره را کشتند. صد رحمت به قتل عام حیوانات در ایران که حداقل قبل از کشتن بهشون یک آب و علفی می دهند! راستی بعد از کشتن مرغ، با صدای بلند گفتند : مرغی ، مرسی که خودت را برای شام به ما دادی. صحنه خیلی بدی بود. خیلی بد Posted by Picasa

1 comment:

iman said...

ما هم عکس خشن دیدیم