May 7, 2006

دومین بهار

بالاخره انگار زمستان داره تمام میشه. امروز هوا منهای 2 درجه سانتی گراد است . روزها بلند شده و تقریبا 17 ساعت روشنایی داریم. دیروز طلوع خورشید ساعت 6 و 24 دقیقه صبح و غروب خورشید ساعت 11 و6 دقیقه شب بود. بخش عمده برفها ، آب شده اما هنوز یخ های رودخانه نشکسته. درخت ها هم جوانه زده اند Posted by Picasa

No comments: