May 7, 2006

درخت خانه ما

این هم درخت جلوی خانه ماست که کلی جوانه زده استPosted by Picasa

1 comment:

تیغ ماهی said...

خواندن این نوشته ها بدجوری لذت بخش و عجیب است . عجیب از آن جهت که آن جا که تویی اسمش تنها همان بستنی های دوران کودکی را زنده می کند که گفتی و بس ...