May 13, 2006

وضعیت رودخانه

رودخانه در حال حاضر چنین وضعیتی داره. آن چند قطعه چوب هرمی شکل هم، مثل پارسال در رودخانه قرار داده شده که با حرکت آن مردم متوجه بشوند که یخ ها شکسته شده است. جالبه که امروز دوباره برف بارید . صبح درجه هوا صفر درجه بود اما عصر به 3 درجه سانتی گراد بالای صفر رسید. با این حساب ، معلوم نیست که کی این یخ ها می خواهند شکسته شوند Posted by Picasa

No comments: