May 6, 2006

بزرگترین موزه جهان در واشینگتن دی سی

موسسه " اسمیت سونیئن" بزرگترین موزه جهان شامل 18 گالری و موزه و 9 مرکز تحقیقاتی است که در واشینگتن دی سی واقع شده است. تعداد آثار موجود در مجموعه موزه های اسمیت سونیئن، بیش از 135 میلیون است که رقم آن روزانه در حال افزایش است. مجموعه موزه های اسمیت سونیئن به قدری بزرگ است که دیدن همه آنها شاید حداقل یک ماه زمان ببرد. در چند روزی که در واشینگتن دی سی بودم، توانستم بعضی از موزه ها را ببینم. ازجمله موزه هوا وفضا، موزه هنرامریکا ، موزه حیات وحش،موزه تاریخ امریکا ، موزه صنعت و معدن و موزه بومیان امریکا . عکس هایی که از این به بعد می بینید مربوط این موزه ها است

1 comment:

سعید said...

WoW!!