Apr 6, 2006

سفر به قطب شمال-12

بعد از جابجا کردن وسایل مان یک تاکسی گرفتیم و یک گشت خیلی کوتاه اطراف روستا زدیم و این عکس ها را گرفتم . راننده تاکسی یک مرد ژاپنی بود و 5 سال بود که در بئرو زندگی می کرد و از زندگی اش در آنجا راضی به نظر می رسد. کرایه تاکسی هم گران تر از بثل بود . مثلا برای مسافت طولانی در بثل که ما 8 دلار می دهیم آنجا برای مسافت خیلی کوتاه 6 دلار می گرفتند Posted by Picasa

No comments: