Apr 12, 2006

سفر به قطب شمال-28

سیستم آب و فاضلاب و برق در همه نقاط بئرو وجود دارد. قسمت قدیمی روستا، دارای آب لوله کشی است که لوله های آب مثل بثل در ارتفاعی بالاتر از سطح زمین نصب شده اند. اما از چند سال گذشته بنا بر تصمیم بخشداری بئرو در زیبا کردن نمای شهر ، لوله های آب و فاضلاب را در داخل زمین قرار می دهند. البته هزینه این کار زیاد است چون باید با دستگاه مخصوص یخ ها را سوراخ کرده و گودال ایجاد کرد. البته لوله ها در هر محله از شهر ، دارای یک مرکز کنترل است که در صورت بروز اشکال ، می توان آن را تعمیر کردPosted by Picasa

No comments: