Apr 9, 2006

سفر به قطب شمال -22

قسمتی از نقاشی او نشان دادن نحوه شکار نهنگ بود . برای شکار نهنگ از نیزه استفاده می شود به این طریق که به محض دیدن نهنگ ، نیزه باید به طرف او پرتاب شودPosted by Picasa

No comments: