Apr 12, 2006

سفر به قطب شمال -29

اینجا( خیابان اصلی شهر) قسمتی از بئرو است که لوله های آب و فاضلاب آن در ارتفاعی بالاتر از سطح زمین نصب شده اند Posted by Picasa

1 comment:

Saleh said...

چقدر جالب