Apr 17, 2006

سفر به قطب شمال -49

حسرت نداشتن درخت طبیعی، ساکنان بئرو را بر آن داشته است که تکه هایی از تنه درخت خشکیده را از جاهای دیگر آلاسکا به آنجا ببرند و زبان نهنگ را بریده و به صورت برگهای درخت نارگیل درست کنند و نارگیلی هم از آن آویزان کنند که مثلا آن درخت در آن سرما، نارگیل بار داده. این ها در کنار خانه های تابستانی اسکیموها که به خانه های ماهیگیری معروف است قرار گرفته بود. اسکیموها معمولا تابستانها در خانه های تابستانی که کنار دریا است ساکن می شوند تا بتوانند راحت تر ماهیگیری بروند Posted by Picasa

No comments: