Apr 19, 2006

پرندگان -3

اسم این پرندگان ،" پاین گروزبیک " است که در مناطق غربی آلاسکا زندگی می کنند.جنسیت پرنده ای که سر آن زرد رنگ است ، ماده است Posted by Picasa

No comments: