Apr 14, 2006

سفر به قطب شمال-42

این هم یک خانم و آقای اسکیمو در بئرو که قدم زنان از فروشگاه بر می گشتند Posted by Picasa

1 comment:

آشپزباشي said...

!آقاشان راشيتيسم دارد؟
:)